Övergångar
Konstmuseet i norr
2019–2021

Länsövergripande projekt, Norrbotten
Torne älv, Tärendö älv och Kalix älv


Den 17 augusti 2019 på National­älvens dag samlades ortsbor och enga­gerade åskådare vid hem­bygds­gården i Kurra­vaara för att delta i sjö­sättningen och släppet av ett stort rött klot i Torne älv. Med detta går starten för konst­projektet Övergångar och för en vind­lande och oförut­sägbar resa genom västra Europas sista stora oreglerade vatten­system. En resa som genom naturens krafter och människors engage­mang kommer att ta klotet över 300 km genom byar, forsar, vikar och sel innan det till slut fastnar i bak­vattnet vid Jock­fall och slås till spillror mot klipporna.

Övergångar är ett verk som pågick under nästan ett års tid (augusti­-­december 2019 och maj­-­augusti 2020) längs med Torne älv, Tärendö älv och Kalix älv och genom­fördes som en del av Konst­museet i Norrs läns­över­gripande verk­samhet. Ett verk som utspelade sig långt borta från den vita kubens väggar, men invånarna längs med älvarna har kunnat följa från första parkett.

I Norrbotten har älvarna sedan urminnes tider fungerat som sam­hällenas livs­nerv – en källa till mat, rekreation och för­sörj­ning. Flottningen var upp­rinn­elsen till utveck­lingen av skogs­industrin och under lång tid det enda sättet att trans­portera timmer från skogarna i inlandet till såg­verken och hamnarna vid kusten. Flott­ningen byggde på ett nära sam­arbete mellan vattnets kraft och mänsklig hjälp och upp­hörde i Kalix­älven först 1977. Vatten­kraften har också spelat en central roll för gruv­industrin i Norr­botten och utveck­lingen av väl­färds­sam­hället Sverige. Nytt­jandet av älvarna har haft stora kon­se­kven­ser för såväl människor som natur. Eko­system har rubbats, människor har tvingats flytta och kraft­verken har hindrat fiskarnas lek.

Jenny Nordmark är uppväxt i Gammel­gården några kilo­meter från Kalix­älvens mynning och fick tidigt lära sig att älven var något att vara stolt över och ett resultat av många människors kamp. Under 1970- och 1980-talet hotades Kalix­älven av utbyggnad och explo­atering, ett hot som fick människor i byar och sam­hällen att gå samman. Kom­mittén för Kaitum och Kalix älvar bildades och protester och aktioner orga­ni­se­rades. 1983 genom­fördes bland annat Budkavlen med människor som paddlade genom hela Kalix älv; från källan i Kaitum vid foten av Kebne­kaise till utloppet i Kalix vid Botten­viken. Aktionen var ett sätt att rikta blick­arna på de out­byggda älvarna, med namn­under­skrifter som samlats in längs vägen, och tillslut, efter många års kamp, beslutade Riks­dagen 1986 att de fyra större norr­ländska älvarna, Kalix älv, Torne älv, Pite älv och Vindel­älven skulle skyddas. 1993 stärktes skyddet ytter­ligare då älvarna klassades som National­älvar och fredades från utbyggnad.

Idag står Norrbotten ännu en gång i fokus när nya stor­skaliga ingrepp planeras som en del i om­ställ­ningen av sam­hället till fossil­fri pro­duk­tion. Med verket Över­gångar har Jenny Nord­mark velat sätta fokus på det lokala land­skapet och på de berät­telser, kun­skaper och minnen som älvarna rymmer och naturen bär. Likt en bad­boll på drift eller en knapp­nål på en karta har klotet markerat ut platser och posi­tioner och satt en kedja av hän­delser och aktivi­teter i rullning, både i det fysiska land­skapet och i digi­tala rum. Verket har skapat stor aktiv­itet i bya­grupper på sociala medier och vid två till­fällen fick det Konst­museet i Norrs hemsida att krascha när alltför många sam­tidigt ville upp­datera sig om klotets position.

Man brukar talas om levande älvar. I boken Över­gångar, bok­släpp hösten 2021, lever älven genom de bilder, kom­men­tarer och dialoger som klotets färd aktiverat. Till­sammans bildar de en guide till och en berät­telse om ett älv­land­skap, om klimat och liv, sam­hälle och konst och namn på platser som idag håller på att för­svinna.

2019.08.17 Kurravaara hembygdsgård2019.07.17 Rastplats, Pajala kommun


2019.09.28 Pallosaari, Torne älv


2020.04.29 Jarhois, Pajala


2020.05.16 Jukkasjärvi, Torne älv


2020.07.28 Bro 394, Tärendö älv


2020.08.01 Jockfall, Kalix älv


Boken Övergångar (2021)

Redaktör Jenny Nordmark
Medredaktör Eva Arnqvist
Grafisk form Research and Development
Kartor Oskar Karlin

Översättning Bettina Schultz
Korrektur meänkieli Birger Winsa

Bokturné augusti 2021


Kurravaara hembygdsgård, Torne älv


Kuoksu hembygsgård, Torne älv


Tärendö hembygdsgård, Tärendö älv


Jockfallet, Kalix älv


Anna Öhlund, Kurravaara, Torne älv


Roland Jatko, Tärendö, Tärendö älv

Nästa arbete

Hem
Mark