Works for the Arts


     2021 — Sprängsten     
     2021 — Verksamhet
     2021 — Ortdrivaren
     2021 — Övergångar

     2021 — Nationalälven

     2021 — Tall

     2021 — Sommarlov

     2021 — Light housesWorks for the Stage

     

     2021 — Fattiskussen
     2021 — Projekt 2
     2021 — Projekt 3
     2021 — Projekt 4
     2021 — Projekt 5
     2021 — Projekt 6
     2021 — Projekt 7
     2021 — Projekt 8Jenny Nordmark (f. 1980) engelsk text här...

Sprängsten
Anna Withlocks gymnasium
January 2020 — June 2021
Engelsk text här

Projektet Sprängsten utgår från hårda fakta: Gruvavfall är den enskilt största avfallstypen i Europa, räknat i vikt. Merparten av gruvavfallet, gråberg, klassas som icke-farligt men tar mycket plats i anspråk och läggs på hög.

Stockholm drabbas inte nämnvärt och får fördelarna av gruvnäringen. Varje år produceras motsvarande ca 5 kubikmeter gråberg per invånare i Sverige. Det betyder åtskilliga miljoner sprängsten per år för Stockholms stad.

Sprängsten ställer frågor om vad en rättvis fördelning av gruvavfallet skulle kunna innebära för Stockholm.

Hur skulle Stockholms beskärda del av sprängsten från Norrland kunna hanteras?

Är de möjligt att gestalta sprängstenen och synliggöra den i staden?

Kan sprängstenen staplas i tre till fyra våningar höga byggnadsvolymer i stadens grönområden?

Vad skulle “sprängstensarkitektur” innebära för stadsbilden?

Vad innebär en “sprängstensarkitektur” på plats i Stockholm, utan annan funktion än att vara ett gemensamt ansvarstagande för gruvverksamheten?Nästa arbete
Mark